Tingimused & nõuded

Piljardiekspert  OÜ – edaspidi “müüja”

1. Garantii kehtivus.

1.1. Käesolevad “Garantiitingimused” kehtivad müüja poolt müüdud toodetele.
1.2. Toote garantiiaeg algab, kui toode müüakse lõpptarbijale ja paigaldatakse müüja poolt.
1.3. Garantii alla kuuluvad garantiiajal ilmnevad toote projekteerimis-, materjali- ja valmistusvead ning –puudused.
1.4. Garantii alla ei kuulu vead, mis on tekkinud:

 • ekspluatatsiooni käigus toodete normaalsest kulumisest
 • puudulikust hooldamisest
 • vealisest paigaldusest
 • valest kasutamisest
 • muudest välisteguritest põhjustatud vigadest
 • kauba ebaõigest kasutusest või selle kasutamisest sellistes tingimustes, mille jaoks kaup pole mõeldud.

2. Garantiinõude käsitlemine.

2.1. Garantii taotleja kohustub omal kulul toimetama vealise toote ja vajaliku dokumentatsiooni müüjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale vea avastamist.
2.2. Lisaks “Garantiitaotlusele” tuleb esitada:

 • vealine toode
 • seletuskiri täpse vea kirjeldusega (milles viga väljendus)
 • lõpptarbijale müügidokumendi (arve, kviitung) koopia
 • paigaldaja üleandmise-vastuvõtu akti koopia
 • piljardilaua ülevaatuse akt, mille koostab toote garantiikontrolliks vastuvõtja. St., et toode tuleb esitada esmaseks kontrolliks tervikuna, et oleks võimalik kontrollida kaasdetailide olukorda.

2.2.1. Keerukamete juhtumite puhul teostatakse piljardilaua ülevaatus müüja poolt aktsepteeritud piljardifirmas.
2.3. Müüja poolne garantiikäsitlemistähtaeg on minimaalselt 7 päeva, alates kogu vajaliku dokumentatsiooni saabumisest müüja garantiiosakonda. Juhul, kui toode vajab täiendavat ekspertiisi, pikeneb käsitlemisaeg vastava protseduuri võrra.
2.4. Kui toodet ei tunnistatud garantiiliseks, on garantii taotlejal õigus tellida omapoolne ekspertiis. Ekspertiisi teostaja peab olema müüja poolt aktsepteeritav.

3. Müüja vastutus.

3.1. Juhul, kui toode on kasutamata ja toote defekt on tuvastatav ilma ekspertiisita, vahetatakse vealine toode koheselt uue vastu või hüvitatakse.
3.2. Müüja kõrvaldab tasuta garantiiajal ilmnevad projekteerimis, materjali- ja valmistusvead. Juhul kui viga ei õnnestu parandada, asendatakse toode samaväärsega.
3.3. Toote parandamine ei pikenda esialgset garantiiaega.
3.4. Müüja vastutus toote defektide ja puuduste osas ning nende poolt põhjustatud otseste kahjude eest piirdub igal juhul müüja poolt punktis 3.2 sätestatud garantiiga. Müüja ei vastuta ostja või kolmanda isiku muude kulude või väljaminekute eest ega ka defektide või puuduste poolt põhjustatud tootmiskahjude, saamata jäänud kasumi või teiste kaudsete kahjude eest.
3.5. Müüja ei kohustu hüvitama garantiiliste toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.
3.6. Juhul, kui tegemist on garantiijuhtumiga, hüvitab müüja kauba mõistlikud saatekulud Eesti Vabariigi piires.
3.7. Garantiilist toodet, mis on hüvitatud või asendatud, ei tagastata.
3.8. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, tagastatakse toode omanikule omaniku kulul.
3.9. Teatega, milles müüja teatab garantii taotlejale, et parandatud (asendatud) toode on toimetatud müüja lattu, on müüja täitnud omapoolse garantiikohustuse.